sửa tivi tại Quận Long Biên Hà Nội

 • sửa tivi tại Ái Mộ Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Bắc Cầu Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Bát Khối Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Bồ Đề Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Bùi Thiện Ngộ Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Cầu Bây Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Chu Huy Mân Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Cổ Linh Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Đàm Quang Trung Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Đặng Vũ Hỷ Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Đào Văn Tập Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Đinh Đức Thiện Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Đoàn Khuê Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Đồng Dinh Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Đức Giang Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Gia Quất Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Gia Thượng Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Gia Thụy Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Giang Biên Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Hoa Lâm Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Hoàng Minh Đạo Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Hoàng Như Tiếp Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Hoàng Thế Thiện Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Hội Xá Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Hồng Tiến Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Huỳnh Tấn Phát Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Huỳnh Văn Nghệ Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Kẻ Tạnh Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Kim Quan Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Kim Quan Thượng Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Lâm Du Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Lâm Hạ Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Lệ Mật Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Long Biên 1 Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Long Biên 2 Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Long Biên - Xuân Quan Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Lưu Khánh Đàm Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Lý Sơn Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Mai Chí Thọ Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Mai Phúc Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Nam Đuống Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Ngô Gia Khảm Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Ngô Gia Tự Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Ngô Huy Quỳnh Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Ngô Viết Thụ Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Ngọc Lâm Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Ngọc Thụy Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Ngọc Trì Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Nguyễn Cao Luyện Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Nguyễn Đức Thuận Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Nguyễn Lam Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Nguyễn Sơn Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Nguyễn Thời Trung Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Nguyễn Văn Cừ Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Nguyễn Văn Hưởng Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Nguyễn Văn Linh Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Nguyễn Văn Ninh Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Ô Cách Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Phạm Khắc Quảng Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Phan Văn Đáng Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Phú Hựu Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Phú Viên Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Phúc Lợi Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Phường Bồ Đề Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Phường Cự Khối Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Phường Đức Giang Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Phường Gia Thụy Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Phường Giang Biên Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Phường Long Biên Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Phường Ngọc Lâm Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Phường Ngọc Thụy Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Phường Phúc Đồng Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Phường Phúc Lợi Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Phường Sài Đồng Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Phường Thạch Bàn Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Phường Thượng Thanh Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Phường Việt Hưng Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Sài Đồng Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Tân Thụy Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Thạch Bàn Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Thạch Cầu Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Thanh Am Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Thép Mới Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Thượng Thanh Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Tình Quang Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Trạm Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Trần Danh Tuyên Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Trần Văn Trà Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Trường Lâm Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Tư Đình Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Vạn Hạnh Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Việt Hưng Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Vũ Đức Thận Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Vũ Xuân Thiều Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Xuân Đỗ Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Aeon Mall Long Biên Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Berriver Long Biên Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Căn hộ dịch vụ cao cấp Nhật Bản Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Canal Park Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Chung cư Hoàng Quy Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Chung cư NO08 Giang Biên Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Công viên công nghệ thông tin Hà Nội Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Eco City Việt Hưng Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Ecohome Phúc Lợi Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Green House Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Green Tower Sài Đồng Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Hà Nội Garden City Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Hà Nội Garden Villa Hà Nội Garden City Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Hà Nội Homeland Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Happy Star Tower Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị HC Golden City Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Hope Residence Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị IT Park Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Khai Sơn Hill Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Khu đô thị Sài Đồng Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Khu đô thị Thượng Thanh Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Khu đô thị Việt Hưng Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Khu nhà ở Thạch Bàn Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Lotus Lake View Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Mipec Riverside Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị New Space Giang Biên Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Nhà ở cán bộ chiến sỹ công an Gia Lâm Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Northern Diamond Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Rice City Sông Hồng Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Rice Home Sông Hồng Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Ruby City Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Sài Đồng Lake View Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Savico MegaMall Long Biên Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Silver Wings Building Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Tòa nhà Plaschem Plaza Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị TSG Lotus Sài Đồng Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Valencia Garden Quận Long Biên liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Vincom Center Long Bien Quận Long Biên liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Vinhomes Riverside Quận Long Biên liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Vinhomes The Harmony Quận Long Biên liên hệ: 0961 233 576

sửa tivi tại Quận Long Biên dịch vụ sửa tivi tại Quận Long Biên là một trong những công ty sửa chữa TiVi tại nhà, uy tín trên địa bàn 0924 189 669. Với nhiều năm kinh nghiệm, kỹ thuật viên được đào tạo tay nghề chuyên sâu, sửa chữa, thay màn hình các đời CRT, LCD, LED, PLASMA, Tivi 4K, Tivi 8K, Smart Tivi, Tivi Cong, cho các hãng như :Sony, Samsung, Lg, Panasonic, Asanzo, Sharp, Toshiba, Tcl.

Sửa chữa tại nhà các lỗi

TiVi mất nguồn ( bật không lên )

TiVi có tiếng không có hình

TiVi có hình không có tiếng

TiVi loa bị rè tiếng bé

TiVi kẻ dọc , kẻ ngang

TiVi không nhận điều khiển

TiVi ảnh màn hình tối …..

Đây là công ty về lĩnh vực điện tử đã có thời gian hoạt động lâu dài, không phải cửa hàng nhỏ lẻ nên rất coi trọng sự hài lòng và tin cậy của khách hàng. Nhân viên của công ty phục vụ khách cả thứ 7 Và chủ nhật.

Ưu điểm nổi bật của sửa tivi tại Quận Long Biên

Kiểm tra miễn phí tại nhà, báo giá trước khi thay linh kiện

Có mặt sau 30 phút, không ngại đường xa

Tìm rõ nguyên nhân, xử lý lỗi triệt để

Linh kiện chính hãng, bảo hành dài hạn.

Đội ngũ nhân viên giỏi, nhiều năm kinh nghiệm

Giá cả cạnh tranh

Đối tác uy tín cho doanh nghiệp và cơ quan, có hóa đơn GTGT đầy đủ.

sửa tivi tại Quận Long Biên

sửa tivi tại Quận Long Biên tự hào với đội ngũ điều hành với hơn 5 năm kinh nghiệm trong ngành ĐIỆN TỬ cùng những nhân viên nhiệt huyết năng động chuyên nghiệp. Tập trung vào 5 ngành CHÍNH ĐÓ LÀ: Điện tử, Điện lạnh, Gia dụng, Công nghệ Thông tin, Điện thoại & Thiết bị Giải trí số.

Xây dựng và phát triển chuỗi cung ứng dịch vụ sửa chữa tiện lợi và nhanh chóng khắp Quận Long Biên . Mang sản phẩm tốt nhất đến cho khách hàng thông qua hơn 10 điểm sửa chữa trên toàn Thành Phố. Đáp ứng nhu cầu nhanh chóng cho khách hàng, hạn chế tối đa việc chờ đợi khi sản phẩm gia dụng trong nhà hỏng mà phải chờ đợi lâu.

sửa tivi tại Quận Long Biên với giá trị cốt lõi:

Lấy sự hài lòng của khách hàng là trung tâm

sửa tivi tại Quận Long Biên Chính trực, trung thực và minh bạch trong việc thay thế và bảo hành

Đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, hướng đến mục tiêu chung là sự hài lòng của quý khách.

Luôn tạo sự khác biệt đối với đối thủ cạnh tranh

Liên tục hoàn thiện và đổi mới quy trình phục vụ

dịch vụ sửa tivi tại Quận Long Biên sửa chữa các loại tivi từ LCD, LED, PLASMA đến CRT của các hãng điện tử quen thuộc như Sony, Samsung, Toshiba, LG, Panasonic…với đội ngũ nhân viên lành nghề đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sửa Tivi tại Thành Phố Quận Long Biên . Có thể sửa chữa Tivi chuyên nghiệp tại các quận, huyện trong thành phố Quận Long Biên

Tại sao chọn sửa tại Quận Long Biên có đội ngũ nhân viên kỹ thuật có kinh nghiệm 16 năm trong ngành nghề sẽ đi đến nhà và kiểm tra xem tivi nhà bạn có vấn đề không để tiến hành sửa chữa. Khi tìm ra nguyên nhân sẽ đưa ra các phương pháp sửa tivi tại nhà và tối ưu cùng các chi phí sửa chữa. khách hàng sẽ không trả bất cứ khoản chi phí nào nếu không đồng ý cho chúng tôi sửa chữa.
Báo giá sửa tivi samsung tại nhà cho mọi khách hàng Đối với các sửa tại Quận Long Biên , trước khi đến khách sạn, nhân viên phải báo giá tivi sửa tại tại Quận Long Biên nhà khách cho khách hàng. Trong trường hợp kiểm tra mà có lỗi phát sinh khác, nhanh chóng sửa chữa cũng phải báo giáQuận Long Biên tại nhà cho khách hàng xem có tiến hành sửa lỗi không.

  hiện tượng lỗi màn hình của tivi

 • Hiện tượng màn hình tivi tối nửa màn hình, nửa còn lại xem bình thường
 • Màn hình tivi báo “Không có thông tin (No information)” or “Không có tín hiệu (No signal)”
 • Màn hình tivi có hiện tượng rộp, gợn lóa hình trắng như bóng mây.
 • Hiện tượng màn hình thấy ảnh tối.
 • Tivi khi bật lên rồi vụt tắt chỉ còn tiếng khi ấn nhẹ lên màn hình thì thấy sương mờ
 • Màn hình tivi sáng mờ nhưng không nhìn thấy hình.
 • Hiện tượng Tivi Bật máy Rơ le kêu lạch cạch
 • Hiện tượng tivi có đèn báo nguồn nhấp nháy liên tục
 • Hiện tượng màn hình tivi bị tối một góc hay một nửa màn hình
 • Màn hình tivi bị tối đen, đèn nguồn không sáng và tivi không có tiếng
 • tivi có hình ảnh bị nhòe, dừng hình, vỡ hình
 • Hiện tượng Bật máy 5 -10 phút mới chạy.
 • Màn hình tivi có hiện tượng Bị bóng chữ, chồng 2 hình.
 •  Màn hình của tivi chỉ hiện duy nhất có một màu và có tiếng
 • Màn hình Tivi hiển thị màu đen
 • Hiện tượng đèn báo nguồn báo lỗi 5, 13 nháy.
 • Tivi khi bật lên chỉ hiện logo tivi rồi vụt tắt đèn đỏ báo nguồn nháy liên tục
 • Hiện tượng tivi lên rồi tự khởi động lại liên tục
 • Hiện tượng tivi chạy không ổn định lúc được lức không
 • Tivi LCD, LED, PLASMA cho kết quả Hình ảnh và âm thanh không đồng bộ với nhau
 • Hiện tượng màn hình tivi có kẻ đứng trên màn hình
 • Hiện tượng chạy 10-15 phút tự tắt.
 • Màn hình Tivi hiển thị màu đen
 • Tivi có tiếng, không hình.
 • Hiện tượng màn hình tivi bị nhòe màu lem nhem không rõ ảnh
 • Màn hình tivi của bạn hiển thị thông báo “Lỗi thẻ – Kiểm tra lại thẻ
 • Hiện tượng tivi trắng màn hình.
 • Màn hình tivi Ảnh thấy mờ xương và âm ảnh.
 • Màn hình tivi có hiện tượng Kẻ ngang hay kẻ dọc màn hình.
 • Hiện tượng tivi lên logo màn hình rồi tắt
 • Màn tối tivi tối đen, đèn nguồn sáng nhưng tivi vẫn có tiếng
 • Hiện tượng màn hình tivi có kẻ ngang màn hình
 • Màn hình tivi hiển thị “Không có quyền truy cập” trên 1 số kênh
 • Hiện tượng máy chạy 2 -5 giây tự tắt.
 • Tivi khi bật lên xem được 5 đến 10 phút tivi mất hình còn tiếng điều khiển vẫn chuyển kênh được
 • Màn hình tivi có hiện tượng rộp, gợn lóa hình trắng như bóng mây.
 • Hiện tượng màn hình tivi sáng mờ nhưng không nhìn thấy hình ảnh trong khi đó tiếng bình thường
 • Hiện tượng màn hình tivi sáng mờ có tiếng bình thường
 • Hiện tượng màn hình tivi có kẻ ngang và kẻ dọc trên màn hình
 • Hiện tượng tivi bị khởi động lại khi chuyển kênh
 • Tắt biểu tượng hộp thư trên màn hình tivi
 • Hiện tượng màn hình tivi tối nửa trên màn hình nửa dưới xem bình thường
 • Chất lượng hình ảnh và âm thanh không đạt chuẩn HD
 • Hiện tượng tivi có tiếng bình thường nhưng không nhì rõ hình ảnh

  hiện tượng lỗi bo chính của tivi

 • Tivi có tiếng bị rè do loa tivi bị rách hỏng màng loa.
 • Tivi cứ mở tiếng to là tivi bị kở động lại do lỗi nguồn hoặc có thể do lỗi ic tiếng
 • Tivi cắm đường tín hiệu HD nhưng không có tín hiệu
 • Đèn báo nguồn luôn ở trạng thái mầu vàng hoặc đứng đèn đỏ, từ đèn xanh chuyển sang đèn đỏ nháy 2.3.5.7.8.10.báo lỗi
 • Không nhận khiển từ xa, phím cơ không có tác dụng
 • Tivi có tiếng ở cổng tai nghe nhưng không có tiếng ở loa tivi do hỏng ic tiếng hoặc hỏng loa.
 • Tivi cứ mở tiếng to là tivi bị kở động lại do lỗi nguồn hoặc có thể do lỗi ic tiếng
 • Không nhận tín hiệu, cổng, AV, HDMI.
 • Mất các chức năng ở menu điều khiển ở màn hình.
 • Không nhận độ phân giải ban đầu từ nhà sản xuất.
 • Tivi có hình ảnh bình thường nhưng tiếng bị méo rè nhỏ lúc có lúc không do hỏng loa tivi.
 • Màn hình bị sai chế độ mầu, sai chế độ tiếng
 • Hiện tượng không dò được kênh,bắt ít kênh
 • Tivi hình ảnh tốt nhưng tiếng bị rè khi xem truyền hình còn qua đầu kỹ thuật số thì tốt dong lỗi bộ kênh

  hiện tượng lỗi bo nguồn của tivi

 • có tiếng không hình màn hình tối không thấy ánh sáng mờ
 • Hiện tượng chạy 10-15 phút tự tắt.
 • Hiện tượng tivi có đèn báo nguồn nhấp nháy liên tục
 • Nguồn điện chập chờn, không ổn định
 • Hiện tượng đèn báo nguồn báo lỗi 2, 8 nháy.
 • Tivi Không có đèn báo nguồn.
 • không đèn báo nguồn hoặc đèn báo nguồn lúc có lúc không

  hiện tượng lỗi cao áp của tivi

 • Bật máy lên thấy màn hình có chữ rồi tắt,Màn hình chỉ sáng nửa trên hoặc nửa dưới
 • Hiện tượng máy chạy 2-5s tự tắt Màn hình thấy ảnh tối và về chế độ đèn đỏ rồi nháy 6 nháy
 • Chạy 5 đến 10 phút mất màn sáng chỉ có tiếng
 • Chạy 5 đến 10 phút mất màn sáng chỉ có tiếng
 • Bật máy lên thấy màn hình có chữ rồi tắt,Màn hình chỉ sáng nửa trên hoặc nửa dưới
 • Tivi khi bật lên chỉ hiện logo tivi rồi vụt tắt đèn đỏ báo nguồn nháy liên tục

Quy Trình sửa tivi tại Quận Long Biên

1. Chăm Sóc Khách Hàng sửa tivi tại Quận Long Biên
 • Khách hàng có thể liên hệ với bộ phận kĩ thuật theo tổng đài :
 • Nhân viên sẽ đến tận nơi để sửa tivi tại nhà cho khách hàng
 • Mọi chi phí đi lại sẽ do công ty chi trả,khách hàng không phải tra một khoản phí nào nếu không đồng ý sửa chữa
2. Kiểm Tra tivi tại nhà
 • Nhân viên sẽ kiểm tra Tivi cho khách hàng,nếu không có lỗi gì nghiêm trọng nhân viên có thể trực tiếp xử lý khi đã liên lạc với công ty.
 • Nếu tivi của khách hàng bị những lỗi quá nghiêm trọng cần được trang thiết bị kĩ thuật cao kiểm tra,thì chúng tôi sẽ mang tivi về công ty để xem xét,kiểm tra.
 • Thời gian kiểm tra có thể là một đến hai ngày.
3. Sửa chữa tivi
 • Khi kiểm tra chi tiết tivi của khách hàng sửa tivi tại Quận Long Biên sẽ gọi lại để báo cáo tình trạng tivi cho khách hàng
 • Nếu khách hàng đồng ý chúng tôi sẽ tiền hành sửa chữa
 • Thời gian sửa chữa thay thế linh kiện bo mạch thường từ một đến hai ngày
 • Những linh kiên thay thế hoàn toàn chính hãng
 • Một số trường hợp do tivi khách hàng quá cũ không có linh kiện chúng tôi buộc phải đợi linh kiện nhập về nên sẽ lâu hơn sửa tivi tại Quận Long Biên mong khách hàng thông cảm
4. Bảo Hành – Hậu mãi:
 • Tivi đã được sửa chữa có phát phiếu bảo hành trên đó có ghi rõ ngày tháng và thông tin bảo hành cho khách hàng
 • Sản phẩm đã được sửa chữa sẽ được bảo hành 6 tháng
 • Nếu sản phẩm bị hư hỏng trở lại chúng tôi xin lỗi về sản phẩm và sẽ giải quyết ngay cho khách hàng.
 • Mọi thiết bị đang được bảo hành sẽ được ưu tiên giải quyết sớm nhất nếu bị hư hỏng trợ lại.
-Xin cám ơn quý khách hàng đã tin tưởng sửa tivi tại Quận Long Biên chúng tôi,chúng tôi cam kết sẽ giải quyết mọi thắc mắc của khách hàng -Nếu gặp sự cố hãy gọi ngay cho chúng tôi theo đường dây nóng của sửa tivi tại Quận Long Biên
 • Sửa tivi tại Phường Sài Đồng Quận Long Biên

  Sửa tivi tại Phường Sài Đồng Quận Long Biên ĐT: 0924 189 669 Sửa tivi tại Phường Sài Đồng Quận Long Biên ĐT: 0924 189 669Dịch vụ sửa tivi tại Phường Sài Đồng, Thượng Thanh Quận Long BiênDịch vụ sửa tivi tại Phường Sài Đồng, Ngọc Thụy Quận Long BiênDịch vụ sửa tivi tại Phường Sài Đồng, Giang...

 • Sửa tivi tại Phường Thượng Thanh Quận Long Biên

  sửa tivi tại tổ 31 Phường Thượng Thanh liên hệ: 0924 189 669 sửa tivi tại tổ 12 Phường Thượng Thanh liên hệ: 0961 224 956 sửa tivi tại Khu tập thể Xây Dựng 310 Dãy nhà B4 Phường Thượng Thanh liên hệ: 0961 233 576 sửa tivi tại tổ 28 Phường Thượng Thanh...

 • Sửa tivi tại Phường Việt Hưng Quận Long Biên

  Sửa tivi tại Phường Việt Hưng Quận Long Biên ĐT: 0924 189 669 dịch vụ sửa tivi tại Phường Bồ Đề Long Biên liên hệ: 0961 233 576dịch vụ sửa tivi tại Phường Cự Khối Long Biên liên hệ: 0924 189 669dịch vụ sửa tivi tại Phường Đức Giang Long Biên liên hệ: 0924 189 669dịch vụ sửa tivi tại Phường...

 • Sửa tivi tại Phường Thạch Bàn Quận Long Biên

  sửa tivi tại thôn cầu bây Phường Thạch Bàn liên hệ: 0924 189 669 sửa tivi tại tổ 9 Phường Thạch Bàn liên hệ: 0961 224 956 sửa tivi tại tổ 3 Phường Thạch Bàn liên hệ: 0961 233 576 sửa tivi tại phố ngọc trì Phường Thạch Bàn liên...

 • sửa tivi tại nhà tại ngọc thụy long biên hà nội

  sửa tivi tại chung cư nhà công vụ tổng cục hậu cần Phường Ngọc Thụy liên hệ: 0924 189 669 sửa tivi tại phố gia thượng Phường Ngọc Thụy liên hệ: 0961 224 956 sửa tivi tại chung cư k33 bộ quốc phòng chung cư z133 Phường Ngọc Thụy liên hệ: 0961 233 576 sửa tivi...

 • Sửa tivi tại Phường Đức Giang Quận Long Biên

  sửa tivi tại phố lệ mật Phường Đức Giang liên hệ: 0924 189 669 sửa tivi tại tổ 21 Phường Đức Giang liên hệ: 0961 224 956 sửa tivi tại tổ 5 Phường Đức Giang liên hệ: 0961 233 576 sửa tivi tại tổ 25 Phường Đức Giang liên hệ: 0967 747 055 sửa tivi tại chung cư ct9c việt hưng...

 • bảo hành tivi tại Huỳnh Văn Nghệ Quận Long Biên

  bảo hành tivi sony tại Huỳnh Văn Nghệ,bảo hành tivi samsung tại Huỳnh Văn Nghệ,bảo hành tivi lg tại Huỳnh Văn Nghệ,bảo hành tivi tcl tại Huỳnh Văn Nghệ,bảo hành tivi asanzo tại Huỳnh Văn Nghệ,bảo hành tivi skyworth tại Huỳnh Văn Nghệ,bảo hành tivi...

 • Sửa tivi tại Phường Phúc Lợi Quận Long Biên

  Sửa tivi tại Phường Phúc Lợi Quận Long Biên ĐT: 0924 189 669 Sửa tivi tại Phường Phúc Lợi Quận Long Biên ĐT: 0924 189 669dịch vụ sửa tivi Phường Phúc Lợi Quận Long Biên - 100% linh kiện chính hãng - Bảo hành dài hạndịch vụ sửa tivi Phường Phúc Lợi Quận Long Biên uy tín chất lượng số 1 dành...

 • Sửa tivi tại Phường Bồ Đề Quận Long Biên

  sửa tivi tại phố lâm hạ Bồ Đề liên hệ: 0924 189 669 sửa tivi tại phố cổ linh Bồ Đề liên hệ: 0961 224 956 sửa tivi tại phố thạch cầu Bồ Đề liên hệ: 0961 233 576 sửa tivi tại chung cư toà phc 158 nguyễn sơn Bồ Đề liên hệ: 0967 747 055 sửa tivi tại phố phú...

 • Sửa tivi tại Sài Đồng Quận Long Biên

  Sửa tivi tại Sài Đồng Quận Long Biên ĐT: 0924 189 669 Sửa tivi tại Sài Đồng Quận Long Biên ĐT: 0924 189 669Dịch vụ sửa tivi tại Sài Đồng, Thượng Thanh Quận Long BiênDịch vụ sửa tivi tại Sài Đồng, Ngọc Thụy Quận Long BiênDịch vụ sửa tivi tại Sài Đồng, Giang Biên Quận Long BiênDịch vụ sửa tivi...

 • Sửa tivi uy tín tại nhà tại nguyễn văn cừ long biên hà nội

  Sửa tivi uy tín tại nhà tại nguyễn văn cừ long biên hà nội ĐT:0924 189 669 Long Biên Dịch vụ sửa tivi tại nhà tại Nguyễn Văn Cừ-Long Biên-Hà Nội Sửa chữa tivi tại nhà tại 387 NGUYỄN VĂN CỪ HÀ NỘI Liên hệ: 0961.233.576 Sửa chữa tivi tại nhà tại 102 NGUYỄN VĂN CỪ HÀ NỘI Liên hệ: 0961.233.576...

 • sửa tivi tại Phường Thạch Bàn Quận Long Biên

  sửa tivi tại phố cổ linh,sửa tivi tại khu đô thị hà nội garden city thạch bàn,sửa tivi tại tổ 9,sửa tivi tại thượng hội,sửa tivi tại tổ 5,sửa tivi tại phố thạch bàn,sửa tivi tại tổ 10,sửa tivi tại tô7,sửa tivi tại tổ 11,sửa tivi tại xóm lẻ,sửa tivi...

 • sửa tivi tại Bồ Đề Quận Long Biên

  sửa tivi tại toà n04 chung cư berriver jardin,sửa tivi tại phố nguyễn sơn,sửa tivi tại chung cư beriver long biên,sửa tivi tại phố nguyễn văn cừ,sửa tivi tại chung cư toà phc 158 nguyễn sơn,sửa tivi tại phố bồ đề,sửa tivi tại chung cư hc golden...

 • sửa tivi tại Đào Văn Tập Long Biên

  sửa tivi tại Đào Văn Tập Long Biên @centertiviĐào Văn Tập Long Biên - 100% linh kiện chính hãng - Bảo hành dài hạn@centertiviĐào Văn Tập Long Biên uy tín chất lượng số 1 dành cho khách hàng khu vực Đào Văn Tập Long BiênVới bề dày kinh nghiệm tích lũy trên 20 năm, dịch vụ sửa tivitại nhà Đào...

 • Sửa tivi tại Phường Ngọc Lâm Quận Long Biên

  sửa tivi tại phố long biên Phường Ngọc Lâm liên hệ: 0924 189 669 sửa tivi tại tổ 5 ngọc lâm Phường Ngọc Lâm liên hệ: 0961 224 956 sửa tivi tại phố long biên xuân quan Phường Ngọc Lâm liên hệ: 0961 233 576 sửa tivi tại bến xe gia lâm...

 • Sửa tivi asanzo uy tín tại nhà tại long biên

  Sửa tivi asanzo uy tín tại nhà tại long biên Dịch vụ sửa tivi tại nhà tại long biên trung tâm sửa tivi asanzo tại nhà tại Ngọc Thụy long biên Liên hệ: 01258.743.085 trung tâm bảo hành sửa chữa tivi asanzo tại nhà tại Việt Hưng long biên Liên hệ: 0961.224.956 sửa chữa bảo hành tivi asanzo tại...

 • Sửa tivi tại nhà phúc đồng long biên hà nội

  Sửa tivi tại nhà phúc đồng long biên hà nội Dịch vụ sửa tivi tại nhà tại phúc đồng long biên hà nội trung tâm bảo hành sửa chữa tivi tại nhà tại lâm du phúc đồng long biên hà nội Liên hệ: 0961.233.576 Dịch vụ sửa tivi tại nhà tại ái mộ phúc đồng long biên hà nội Liên hệ: 0967.747.055 trung...

 • Sửa tivi tại Trần Danh Tuyên Quận Long Biên

  Sửa tivi tại Trần Danh Tuyên Quận Long Biên ĐT: 0924 189 669 Sửa tivi tại Trần Danh Tuyên Quận Long Biên ĐT: 0924 189 669Dịch vụ sửa tivi tại Trần Danh Tuyên, Thượng Thanh Quận Long BiênDịch vụ sửa tivi tại Trần Danh Tuyên, Ngọc Thụy Quận Long BiênDịch vụ sửa tivi tại Trần Danh Tuyên, Giang...

 • bảo hành tivi tại Gia Thượng Quận Long Biên

  bảo hành tivi sony tại Gia Thượng,bảo hành tivi samsung tại Gia Thượng,bảo hành tivi lg tại Gia Thượng,bảo hành tivi tcl tại Gia Thượng,bảo hành tivi asanzo tại Gia Thượng,bảo hành tivi skyworth tại Gia Thượng,bảo hành tivi philip tại Gia Thượng,bảo...

Chat zalo tư vấn 0924 189 669